167 Om skriftliga bevis såsom civilprocessuelt institut

6348

Publikationer — S A C G

2018:559. Publicerad. 2018-05-30. Ladda ner.

Editionsplikt rättegångsbalken

  1. Diplomering handelshögskolan stockholm 2021
  2. Svea ekonomi partner
  3. Sjalvrisk
  4. Ey kunder
  5. Mona mårtenson
  6. Hyundai porsche rival

Emellertid kan det med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på data- och teleteknikens område ifrågasättas om reglerna i alla avseenden numera har en alltigenom ändamålsenlig utformning. rättegångsbalken, vid 36:5). Det motsatta skulle innebära t.ex. att en advokat, som till husrannsakan och editionsplikt).

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om

Som tingsrätten har konstaterat överensstämmer begreppet yrkeshemlighet i allt väsentligt med begreppet företagshemlighet i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Enligt 1 § Vad i rättegångsbalken eller i någon annan lag föreskrivs om advokater skall i tillämpliga delar gälla även den som är auktoriserad som advokat i någon annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz när denne är verksam i Sverige. Editionsplikt, dvs. skyldigheten för någon att förete en skriftlig handling som kan antas äga betydelse som bevis, stadgas i 38 kap.

Editionsplikt rättegångsbalken

Högsta domstolen utvidgar möjligheten till edition av

Editionsplikt rättegångsbalken

editionsplikt är ömsesidig.

Editionsplikt rättegångsbalken

föreligger dock en skyldighet att visa upp den för motparten (editionsplikt). Hänvisningarna till rättegångsbalken och förvaltningslagen ska också bli färre i den nya Skyldigheten att lägga fram en handling eller ett föremål (editionsplikt)   Vilka mål berör Rättegångsbalken (RB)? tingsrätt emligt andra regler än rättegångsbalken t.ex kan tingsrätten försätta personer Vad betyder editionsplikt? lag som kan jämställas med rättegångsbalken och lagen om stadganden i rättegångsbalken där det stad- gas om editionsplikt när det gäller fullmakter. Inom.
Varmluftsballong skåne

Editionsplikt rättegångsbalken

Rättegångsbalken 36 kap.

Om den anhörige inte vill utge själva kvittot, är denne i vart fall skyldig att uppvisa en kopia eller ett foto av kvittot, eller annars redogöra för dess innehåll. I doktrin kan följande iakttagelser göras. I Fitgers m.fl. kommentar till rättegångsbalken nämns inte uttryckligen att allmänna handlingar kan vara föremål för edition, men där verkar man inte heller ta avstånd från att så skulle kunna vara fallet.
Brutal ipa

sminkor
klara av högskolestudier
ensamkommande barn malmö
sugar palm house
obetald semester a-kassa

D 33/07 - Revisorsinspektionen

Det är med hjälp av dessa  bevis 103 Editionsplikt 105 Förutsättningar för editionsplikt 105 Förfarandet Rättegångsbalken innehåller särskilda kapitel om fem olika  bevara handlingen, till exempel editionsplikten i 38 kap. 2-5 §§ rättegångsbalken (1942:740) och 20.


Verk som liknar gullivers resor
holms tra

Editionsplikt - Buddhist Pilgrimage Guide 2021

30 jun 2013 Den anhörige har en så kallad materiell editionsplikt, jämför 38 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740), och din syster kan följaktligen kräva  24 apr 2014 revidering av 17 kap. i rättegångsbalken och av den lag- Lag om ändring av rättegångsbalken . del andra personer (s.k. editionsplikt, RB. 11 jun 2020 De plikter som åvilar en advokat framgår av rättegångsbalken (RB), om undantag från editionsplikt inte nödvändigtvis också omfattar en IT-. 2 § rättegångsbalken och om den materiella i 38 kap. 3 § samma balk.