Arkivlag 1990:782 Svensk författningssamling 1990:1990

5072

Föreskrifter om arkivvård i Sotenäs kommun Utöver de

Arkivbeskrivning-en ska visa myndigheternas arbetsuppgifter och organisation fr.o.m. tidpunkten för Angående Arkivbeskrivning Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga myndigheter skyldiga att upprätta en arkivbeskrivning. Närmare anvisningar om hur arkivbeskrivningen skall utformas finns i Riksarkivets allmänna föreskrifter RA-FS 2008:4. Där sägs att arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä.

Arkivbeskrivning arkivlagen

  1. Hp a440
  2. Bild lektion förskoleklass
  3. Hur fungerar tinder toppval

Detta görs i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning-en ska visa myndigheternas arbetsuppgifter och organisation fr.o.m. tidpunkten för Angående Arkivbeskrivning Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga myndigheter skyldiga att upprätta en arkivbeskrivning. Närmare anvisningar om hur arkivbeskrivningen skall utformas finns i Riksarkivets allmänna föreskrifter RA-FS 2008:4. Där sägs att arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård, gäller för den kommunala arkivvården inom Leksands kommun följande föreskrifter med stöd av § 16 i arkivlagen.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Ärende 14 KS 2020/424

Fastställd 2012-09-07 av landsarkivarien vid Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand. arkivlagen. Syftet med handlingsoffentlighet är främst att varje medborgare ska Arkivbeskrivning socialnämnden Socialnämnden ansvarar för stöd till familjer, barn, unga och vuxna, faderskapsutred-ningar, flyktingsamordning, samt handläggning av ärenden om serveringstillstånd.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivbeskrivning för Gemensam nämnd för

Arkivbeskrivning arkivlagen

I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) skall varje myndighet bland annat upprätta en s k arkivbeskrivning. Syftet med denna är att genom att redovisa vilka handlingar som kan förekomma hos en myndighet, underlätta och möjliggöra för allmänheten att ta del av en myndighets allmänna handlingar.

Arkivbeskrivning arkivlagen

verka för utveckling av arkivverksamheten, 3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar, och 1.1 Arkivbeskrivning Samlad beskrivning över Etikprövningsmyndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400) och 6 § arkivlagen (1990:782). Arkivbeskrivningen är en del av arkivredovisningen. Övriga delar av arkivredovisningen ar:-klassificeringsstruktur-processbeskrivningar-arkivförteckning Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en myndighets allmänna Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p.
Moms procent på bensin

Arkivbeskrivning arkivlagen

Det finns krav både från arkivlagen, 6 § arkivlagen (1990:782), och offentlighets- och sekretesslagen, 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), på att myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar. Arkivbeskrivning upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Fastställd 2012-09-07 av landsarkivarien vid Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand.

10 feb 2020 Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning och dels i Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje  Arkivlag (1990:782) 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet  1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen. 4. 1.1.1 Syfte.
Bästa laptop märkena

kriminalvården göteborg jobb
johanna winblad
bensinpriser norge
hejfaktura
vad är svärd gjorda av

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning - Ale kommun

Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av … 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Det finns en överlappning mellan kraven på arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och mellan krav på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap.


Idrottsgymnasier
radiotjänst varför betala

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden - Haninge

- Verkställa tillsyn Rådgivning och utbildning samt inspektioner. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet, men vi verkställer och är depå. * * Kolla med Lars-Åke vad upptagning innebär * * Grunderna i arkivlagen * Lagkrav på att en arkivbeskrivning ska finnas. § 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p arkivlagen) Varje myndighet skall i samråd med kommunarkivet redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Arkivbeskrivning (6 § 2 p.