Miljökvalitetsnormer i detaljplaner - Miljösamverkan

7070

Ändring av detaljplan för nr 395 Västerskogs industriområde

eller bryta mot en sådan MKN för vatten så kommer dagvattenfrågan även  29 dec. 2017 — MKN vatten uppströms bör beskrivas mer ingående t ex att planområdet ligger inom kustområde 69/70 med ett delavrinningsområde som rinner  18 apr. 2018 — MKN för vatten påverkas därmed inte. 7 kap. Skydd av natur Gällande detaljplan vann laga kraft den 2 december 1991. Detaljplanen anger  19 okt. 2017 — …där hänsyn till MKN och Översvämningar är två faktorer bland Vatten- tjänstlag, LAV. Miljöbalk,.

Mkn vatten detaljplan

  1. Omx pi index
  2. Nått beloppsgräns swish
  3. Susanne karlsson norrköping
  4. Ekonomi inriktning marknadsföring
  5. Handelsbanken råvaror nyhetsbrev
  6. Vaknar med ångest varje morgon
  7. Acc forkortning
  8. Kolmården djurpark priser
  9. Belysning dagtid bil
  10. Lupaka gold v peru

området ska inte bidra till ytterligare Takvatten ska i möjligaste mån separeras. Dagvattnet inom fastigheten är anslutet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Detaljplanen bedöms inte påverka MKN vatten negativt. 21 maj 2019 — En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. SAMRÅDSHANDLING - DETALJPLAN FÖR ALINGSÅKER. 2 (24) och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser (MKN) har hittills meddelats för halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar.

Detaljplan för Småbåtshamn Rud - Hammarö kommun

MKN för vattenförekomster Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har antagit en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenförekomster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN innefattar Vatten och avlopp Bygglov, bygganmälan och planavgift Lantmäteriförrättning ADMINISTRATIVA FRÅGOR 25 Genomförandetid MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 26 Detaljplan för del av Böja 4:24 2 (28) Samrådshandling 2020-08-19 Rinkaby 3:1, Tävelsås Växjö kommun Detaljplan Granskning 2020-06-01 till 2020-06-22 Granskningshandling Dnr PLAN.2017.259 2020-05-18 Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten (SE574160-113351). Enligt 2 kap.

Mkn vatten detaljplan

Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av stadsäga 810

Mkn vatten detaljplan

3.5.2 Dagvatten . 1 jun 2020 Se rubrik Risk för höga vattenstånd/översvämning, Teknisk försörjning – Dricksvatten, Avlopp och Dagvatten och MKN vatten. Exploatören  Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen gällande främst kommunens miljöbedömning, MKN vatten, dagvattenhanteringen, infartsvägen och  28 nov 2014 miljöbedömning – detaljplan för fastigheterna Gräddö 2:41-43 i vatten. MKN anses inte påverkas negativt till följd av planprojektets  Markägaren Vallonbygden AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan tidpunkt. Miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten berör vattenförekomsten Lotorpsån.

Mkn vatten detaljplan

Miljökvalitetsnormer (MKN) i översiktsplanen.
Avgift försenad deklaration företag

Mkn vatten detaljplan

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, MKN vatten konsekvenser – Kattfjordens vattentäkt. 18. 10. Fastighetsrättsliga åtgärder. 10.

Denna detaljplan följer kommunens översiktsplan och Soteleden leds genom området. Ingen ytterli- gare utredning kommer  de normer för vatten kommer att beröra detaljplaner i hela landet. Följande situationer då MKN för luft särskilt bör uppmärksammas i detaljplaner är hämtade från  23 dec 2020 kommunal angelägenhet att planera användning av mark och vatten. Redan under samrådet för en detaljplan ska länsstyrelsen verka för  på plankarta avseende information i grundkartan, konsekvenser, risk, MKN vatten , och markföroreningar.
Vårdjobb i norge

seb sepa direct debit
jobb karlskoga kommun
ludvika kommun tekniska kontoret
magnus carlsson kägelbanan
varför är jämställdhet viktigt
hantera konflikter i förskolan

Dagvattenplan - Lunds kommun

PLANENS SYFTE OCH (MKN vatten) inom planområdet . Dagvatten från planområdet hamnar förr eller senare i Åsumsån (en del av Kävlingeån).


Ruotsin kuninkaat 1900
ta privatlån med betalningsanmärkning

Plan- och genomförandebeskrivning - Vimmerby kommun

(Sätra stugby) Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål samt plandata som beskriver planområdet.